Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Politika integrovaného manažérskeho systému

INAT s.r.o. je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je priemyselná automatizácia.

Víziou a strategickým zámerom spoločnosti je prinášať zákazníkom tie najlepšie riešenia a byť im spoľahlivým obchodným partnerom.

Systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva sú integrálnou súčasťou riadenia spoločnosti, ktoré napomáhajú pri  hľadaní optimálneho riešenia pri dosahovaní efektívnych výsledkov s ohľadom na kvalitu ponúkaných služieb a ochranu životného prostredia.

 

Pre dosiahnutie vízie prijal vrcholový manažment osobnú zodpovednosť za efektívnosť integrovaného systému a plne podporuje tieto základne princípy:

 1. Uspokojujeme požiadavky zákazníkov prostredníctvom vysokej kvality a odbornosti, určujeme a hodnotíme riziká a príležitosti, ktoré by mohli vplývať na zhodu produktov a služieb.
 2. S externými poskytovateľmi vytvárame vzťahy založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite produktov a starostlivosti o životné prostredie. Naši externí poskytovatelia preberajú svoj podiel zodpovednosti za spokojnosť našich zákazníkov.
 3. Všetky procesy riadime s dôrazom na kvalitu a zaväzujeme sa dodržiavať záväzné požiadavky a podmienky stanovené pre dodávateľov v automobilovom priemysle, ako aj v iných odvetviach priemyslu.
 4. Zaväzujeme sa trvalo zlepšovať systém a jeho procesy. Na tento účel sa vrcholový manažment zaväzuje zabezpečiť dostupnosť zdrojov.
 5. Monitorujeme a hodnotíme efektivitu a výkonnosť procesov, ako aj našu celkovú environmentálnu výkonnosť; definujeme ciele kvality a environmentálne ciele.
 6. Prípadné reklamácie a sťažností vybavujeme neodkladne a k plnej spokojnosti zákazníka (cieľom je odstrániť hlavnú príčinu a zabrániť jej opätovnému výskytu).
 7. V oblasti systému environmentálneho manažérstva sa zaväzujeme:
  a) chrániť životné prostredie, vrátane prevencie znečisťovania,
  b) riadiť významné environmentálne aspekty vyplývajúce z našej činnosti, s prihliadnutím na perspektívu životného cyklu,
  c) dodržiavať príslušné environmentálne právne požiadavky.
 8. Uvedomujeme si našu zodpovednosť za životné prostredie. Neustále monitorujeme vplyvy našej činnosti na životné prostredie, znižujeme spotrebu prírodných zdrojov a minimalizujeme tvorbu odpadov.
 9. V oblasti riadenia ľudských zdrojov trvale zvyšujeme kvalifikáciu a environmentálne povedomie našich zamestnancov, s cieľom neustále zlepšovať environmentálne správanie.
 10. V oblasti komunikácie sa zaväzujeme využívať dostupné komunikačné možnosti pre informovanie zamestnancov, zákazníkov, externých poskytovateľov a verejnosť.

S integrovanou politikou sú oboznámení všetci zamestnanci a externí poskytovatelia, ktorí sú  zainteresovaní na plnení jej zásad.

 

Spoločnosť INAT pravidelne monitoruje svoje externé a interné záležitosti, ktoré sú relevantné jej účelu, a ktoré ovplyvňujú jej schopnosť dosahovať zamýšľané výstupy jej IMS. Preskúmavanie informácií je súčasťou jednotlivých procesov. Do štruktúry procesov taktiež vstupuje identifikácia zainteresovaných strán, ich potrieb a očakávaní.