Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Politika integrovaného manažérskeho systému

INAT s.r.o. je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je priemyselná automatizácia.
Víziou a strategickým zámerom spoločnosti je prinášať zákazníkom tie najlepšie riešenia a byť im spoľahlivým obchodným partnerom.
Systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva sú integrálnou súčasťou riadenia spoločnosti, ktoré napomáhajú pri  hľadaní optimálneho riešenia pri dosahovaní efektívnych výsledkov s ohľadom na kvalitu ponúkaných služieb a ochranu životného prostredia.

Pre dosiahnutie vízie uplatňujeme tieto základne princípy:
1. uspokojujeme požiadavky zákazníkov prostredníctvom vysokej kvality a odbornosti;
2. s dodávateľmi vytvárame vzťahy založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite produktov a starostlivosti o životné prostredie. Naši dodávatelia preberajú svoj podiel zodpovednosti za spokojnosť našich zákazníkov;
3. všetky procesy riadime s dôrazom na kvalitu, za súčasného dodržiavania právnych požiadaviek a podmienok stanovených pre dodávateľov v automobilovom priemysle, ako aj v iných odvetviach priemyslu;
4. zaväzujeme sa zabezpečiť potrebné zdroje, za účelom trvalého zlepšovania systému a jeho procesov;
5. monitorujeme a hodnotíme efektivitu a výkonnosť procesov, ako aj našu celkovú environmentálnu výkonnosť; definujeme ciele kvality a environmentálne ciele;
6. prípadné reklamácie a sťažností vybavujeme neodkladne a k plnej spokojnosti zákazníka (cieľom je odstrániť hlavnú príčinu a zabrániť jej opätovnému výskytu);
7. v oblasti systému environmentálneho manažérstva sa zaväzujeme zabezpečiť:
a. riadenie významných environmentálnych aspektov vyplývajúcich z našej činnosti,
b. dodržiavanie príslušných environmentálnych právnych požiadaviek,
c. prevenciu znečisťovania životného prostredia,
8. uvedomujeme si našu zodpovednosť za životné prostredie. Neustále monitorujeme vplyvy našej činnosti na životné prostredie, znižujeme spotrebu prírodných zdrojov a minimalizujeme tvorbu odpadov;
9. v oblasti BOZP sa zaväzujeme do budúcna vybudovať, implementovať a certifikovať aj systém manažérstva bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci;
10. v oblasti riadenia ľudských zdrojov trvale zvyšujeme kvalifikáciu a environmentálne povedomie našich zamestnancov;
11. v oblasti komunikácie sa zaväzujeme využívať dostupné komunikačné možnosti pre informovanie zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a verejnosť.
S integrovanou politikou sú oboznámení všetci zamestnanci a dodávatelia, ktorí sú zainteresovaní na plnení jej zásad.